Ανακοινώσεις

 

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχει δημοσιευθεί η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να επιλεγεί ο Ανάδοχος που θα υλοποιήσει το Υποέργο 5 του έργου (Βλ. σύνδεση "Προκηρύξεις").

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχει δημοσιευθεί η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να επιλεγεί ο Εξωτερικός Αξιολογητής του έργου (Βλ. σύνδεση "Προκηρύξεις").

3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Επιλογή Εξωτερικού Αξιολογητή
Μετά τη δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον Εξωτερικό Αξιολογητή του Έργου, (Βλ. 2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  καθώς και τη σχετική προκήρυξη στη σύνδεση "Προκηρύξεις") ανακοινώνονται τα εξής:

α).  Για το έργο του Εξωτερικού Αξιολογητή, υποβλήθηκαν τρεις (3) εμπρόθεσμες αιτήσεις υποψηφίων (με τα βιογραφικά τους).

β). Η τριμελής επιτροπή που συστάθηκε για το σκοπό αυτό, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και των βιογραφικών, επέλεξε ομόφωνα τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Νικήτα Πολεμικό, διότι η υποψηφιότητά του πληρούσε τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και υπερτερούσε των άλλων υποψηφιοτήτων. Προς τούτο συντάχθηκε πρακτικό που υποβλήθηκε στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών (5/10/2006)

4η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχει δημοσιευθεί η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να επιλεγεί ο Ανάδοχος που θα υλοποιήσει το Υποέργο 6 του έργου (Βλ. σύνδεση "Προκηρύξεις").

5η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχει δημοσιευθεί η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να επιλεγεί ο Ανάδοχος που θα υλοποιήσει το Υποέργο 7 του έργου έργου (Βλ. σύνδεση "Προκηρύξεις").

6η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Επιλογή και ανακήρυξη Αναδόχου για την υλοποίηση του Υποέργου 5
Μετά τη δημόσια διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Αναδόχου που θα υλοποιήσει το Υποέργο 5 (Βλ. 1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  καθώς και τη σχετική προκήρυξη στη σύνδεση "Προκηρύξεις") ανακοινώνονται τα εξής:

α).  Για το Υποέργο 5 υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά, από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (Ι.Ε.Λ.).

β).  Η τριμελής Επιτροπή που είχε συσταθεί για το σκοπό αυτό, μετά την αξιολόγηση των φακέλων της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς της πρότασης, πρότεινε ομόφωνα στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών την έγκριση και αποδοχή της εν λόγω πρότασης, διότι πληρούσε τις προϋποθέσεις της προκήρυξης. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Ερευνών (Ειδικό Επταμελές Όργανο) του Πανεπιστημίου Πατρών, ανακήρυξε με την υπ' αριθ. 177/19-10-2006 απόφασή της το «Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου» ως μειοδότη, για την υλοποίηση του Υποέργου 5.

7η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Επιλογή και ανακήρυξη Αναδόχου για την υλοποίηση του Υποέργου 6

Μετά τη δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να επιλεγεί ο Ανάδοχος που θα υλοποιήσει το Υποέργο 6 του έργου (Βλ. 4η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ καθώς και την 3η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ στη σύνδεση "Προκηρύξεις"), ανακοινώνονται τα εξής:
α). Για το Υποέργο 6 υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα τέσσερις (4) προσφορές από ισάριθμες εταιρείες.
β). Η Επιτροπή διαγωνισμού 07/2006 μετά από ενδελεχή έλεγχο κατέληξε στη διαπίστωση ότι, η μοναδική προσφορά που ήταν σύμφωνη με τα απαιτούμενα από την αρ. 07/2006 προκήρυξη δικαιολογητικά ήταν της εταιρείας «Ι. Πικραμένος και Σια Ο.Ε» για την οποία η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στη βαθμολόγηση των τεχνικών όρων της, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις οδηγίες αξιολόγησης που περιγράφονταν στο Μέρος Β Τεχνική Περιγραφή της Προκήρυξης.
γ). Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς.
δ). Η Επιτροπή Ερευνών (Ειδικό Επταμελές Όργανο) του Πανεπιστημίου Πατρών, με την υπ΄αρ. 183/20-12-2006 απόφασή της ανακήρυξε την εταιρεία «Ι. Πικραμένος και Σια Ο.Ε.» ως μειοδότρια εταιρεία.

8η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Επιλογή και ανακήρυξη Αναδόχου για την υλοποίηση του Υποέργου 7

Μετά τη δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να επιλεγεί ο Ανάδοχος που θα υλοποιήσει το Υποέργο 7 του έργου (Βλ. 5η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ καθώς και την 4η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ στη σύνδεση "Προκηρύξεις"), ανακοινώνονται τα εξής:
α). Για το Υποέργο 7 υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα τρεις (3) προσφορές από ισάριθμες εταιρείες.
β). Η Επιτροπή διαγωνισμού 06/2006 μετά από ενδελεχή έλεγχο κατέληξε στη διαπίστωση ότι, οι προσφορές που ήταν αποδεκτές και σύμφωνες με τα απαιτούμενα από την αρ. 06/2006 προκήρυξη δικαιολογητικά ήταν μόνο δύο (2) εταιρειών, για τις οποίες και προχώρησε στη βαθμολόγηση των τεχνικών όρων των, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις οδηγίες αξιολόγησης που περιγράφονταν στο Μέρος Β Τεχνική Περιγραφή της Προκήρυξης.
γ). Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.
δ). Η Επιτροπή Ερευνών (Ειδικό Επταμελές Όργανο) του Πανεπιστημίου Πατρών, με την υπ΄αρ. 183/20-12-2006 απόφασή της ανακήρυξε την εταιρεία «C & C International A.E. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ως μειοδότρια εταιρεία.


9η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης για τη συμμετοχή τους (ως εξεταστών) στην έρευνα στάθμισης


Προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις Α/θμιας εκπαίδευσης της χώρας, εστάλη το ακόλουθο έγγραφο, με την παράκληση να αποσταλεί ηλεκτρονικώς σε όλα τα σχολεία των περιφερειών τους ώστε να ενημερωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί:

 

Πάτρα, 8 Ιανουαρίου 2007

ΠΡΟΣ: Τους Εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης:
Αθηνών Α΄, Αθηνών B΄, Αθηνών Γ΄, Αθηνών Δ΄, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαϊας, Ηλείας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης Α΄, Θεσσαλονίκης Β΄, Καρδίτσας, Λαρίσης, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Πειραιώς, Τρικάλων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης για τη συμμετοχή τους (ως εξεταστών) στην έρευνα στάθμισης του έργου ΕΠΕΑΕΚ του ΥΠΕΠΘ με θέμα "Κατασκευή και στάθμιση 12 διερευνητικών - ανιχνευτικών εργαλείων (κριτηρίων) των μαθησιακών δυσκολιών", με Φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Πατρών.

1. Σε συνέχεια του υπ' αρ. πρωτ. 141590 / Γ2 / 29-12-2006 εγγράφου του ΥΠΕΠΘ, το οποίο εστάλη προς τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης όλης της χώρας, με θέμα «Έγκριση διεξαγωγής έρευνας» του έργου ΕΠΕΑΕΚ του ΥΠΕΠΘ με τίτλο "Κατασκευή και στάθμιση 12 διερευνητικών - ανιχνευτικών εργαλείων (κριτηρίων) των μαθησιακών δυσκολιών", με Φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Πατρών (Παιδαγωγικό Τμήμα Δ. Ε., Εργαστήριο Γνωστικής Ανάλυσης της Μάθησης, Γλώσσας και Δυσλεξίας, Μονάδα Δυσλεξίας), ανακοινώνεται ότι, στη διάρκεια του σχολικού έτους 2006-2007, θα διενεργηθεί έρευνα από το Πανεπιστήμιο Πατρών για τη στάθμιση των Εργαλείων (Τεστ) 1 & 2 (που αναφέρονται, αντίστοιχα, στη διερεύνηση των «αναγνωστικών δυσκολιών» και των «δυσκολιών στη γραπτή έκφραση»), σε σχολεία (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) των Διευθύνσεων Α/θμιας Εκπαίδευσης Αθηνών Α΄, Αθηνών B΄, Αθηνών Γ΄, Αθηνών Δ΄, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαϊας, Ηλείας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης Α΄, Θεσσαλονίκης Β΄, Καρδίτσας, Λαρίσης, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Πειραιώς και Τρικάλων.

2. Στη διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας πρόκειται να συμμετάσχουν (ως εξεταστές) εκπαιδευτικοί Α/θμιας εκπαίδευσης οι οποίοι διαθέτουν ειδικά προσόντα (μεταπτυχιακές σπουδές ή εξειδίκευση) στην Παιδαγωγική Ψυχολογία ή στις Μαθησιακές Δυσκολίες καθώς και ανάλογη εμπειρία. Η απασχόλησή τους στην εν λόγω έρευνα θα γίνει μετά από ειδική κατάρτιση στη φύση του έργου, θα λάβει χώρα σε χρόνο εκτός των υπηρεσιακών καθηκόντων τους και θα είναι αμειβόμενη.

3. Κατόπιν αυτών, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν τα προαναφερθέντα προσόντα να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 2 σελίδες), στο οποίο, μεταξύ άλλων, να τεκμηριώνονται τα ειδικά προσόντα τους στην Παιδαγωγική Ψυχολογία ή τις Μαθησιακές Δυσκολίες καθώς και η ανάλογη εμπειρία τους.
Ως εμπρόθεσμες θα θεωρηθούν οι αιτήσεις που θα φθάσουν στο Φορέα υλοποίησης του έργου μέχρι τις 19-1-2007 (ώρα 14.00).
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από τριμελή επιτροπή της επιστημονικής ομάδας του έργου, με πρόεδρο της επιτροπής τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.

Η αίτηση (με θέμα «συμμετοχή στην έρευνα στάθμισης των Τεστ μαθησιακών δυσκολιών έργου ΕΠΕΑΕΚ») και το βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να υποβληθούν στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου ΕΠΕΑΕΚ (Καθηγητή Κων/νο Δ. Πόρποδα), με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
(α) Ταχυδρομικώς (στη διεύθυνση: Καθηγητή Κων/νο Δ. Πόρποδα, Τομέα Ψυχολογίας, Μονάδα Δυσλεξίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500 ΠΑΤΡΑ)
(β) Με Φαξ, στον αριθμό: 2610 997629 (Υπόψη Καθηγητή Κων/νου Δ. Πόρποδα)
(γ) Με e-mail στη διεύθυνση: porpodas@upatras.gr

4. Περισσότερες πληροφορίες για τη φύση και τη δομή ολόκληρου του εν εξελίξει έργου ΕΠΕΑΕΚ, οι ενδιαφερόμενου μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του έργου στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση: http://www.elemedu.upatras.gr/tests-madyskolies

Με τιμή

Καθηγητής Κωνσταντίνος Δ. Πόρποδας
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου
10η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε πρόγραμμα ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ για τη χρήση των 12 διερευνητικών-ανιχνευτικών εργαλείων (Τεστ) των μαθησιακών δυσκολιών

Προς τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ, τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης της χώρας, τις Διευθύνσεις Α/θμιας εκπ/σης όλης της χώρας, τις Διευθύνσεις Β/θμιας εκπ/σης όλης της χώρας και τα ΚΔΑΥ όλης της χώρας, εστάλη (στις 7-11-2007) το ακόλουθο έγγραφο, με την παράκληση να αποσταλεί ηλεκτρονικώς σε όλα τα σχολεία, τα ΚΔΑΥ, τις ΣΜΕΑ κ.ά. υπηρεσίες ευθύνης τους,  ώστε να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

 


11η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τα ονόματα των 200 ατόμων που επελέγησαν να συμμετάσχουν στα σεμινάρια ΑΘΗΝΑΣ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ο κανονισμός λειτουργίας των σεμιναρίων και οδηγίες προς τους επιλεγέντες.


12η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διοργάνωση ΗΜΕΡΙΔΑΣ για την ολοκλήρωση του έργου και την παρουσίαση του υλικού, στην Πάτρα, το Σάββατο 7 Ιουνίου 2008, ώρες 08.30-16.00, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ:
Καθηγητής Κωνσταντίνος Πόρποδας
Πανεπιστήμιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εργαστήριο Γνωστικής Ανάλυσης της Μάθησης, Γλώσσας και Δυσλεξίας
Τηλ.: 2610 991483, Fax: 2610 997629, E-mail: porpodas@upatras.gr