Συμμετέχοντες φορείς

 

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εργαστήριο Γνωστικής Ανάλυσης της Μάθησης, Γλώσσας και Δυσλεξίας (Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου: Καθηγητής Κωνσταντίνος Δ. Πόρποδας).

Συμμετέχοντες Φορείς στην υλοποίηση του των Υποέργων (τμημάτων) του έργου:

1. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τομέας Ψυχολογίας του Τμήματος ΦΠΨ (Επιστημονικός Υπεύθυνος Υποέργου: Καθηγητής Ηλίας Μπεζεβέγκης).
2. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής (Επιστημονική Υπεύθυνη Υποέργου: Καθηγήτρια Σουζάνα Παντελιάδου).
3. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ψυχολογίας (Επιστημονικός Υπεύθυνος Υποέργου: Αναπλ. Καθηγητής Παναγιώτης Σίμος).
4. Ο φορέας που θα κατασκευάσει τα Εργαλεία 11 και 12 επελέγη μετά από διεθνή δημόσιο διαγωνισμό (βλ. Περίληψη Προκήρυξης στη σύνδεση «Προκηρύξεις»). Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί (βλ. 6η Ανακοίνωση στη σύνδεση «Ανακοινώσεις», Ανάδοχος του Υποέργου 5 (για την κατασκευή των Εργαλείων 11 και 12) έχει ανακηρυχθεί από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (Ι.Ε.Λ.)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ:
Καθηγητής Κωνσταντίνος Πόρποδας
Πανεπιστήμιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εργαστήριο Γνωστικής Ανάλυσης της Μάθησης, Γλώσσας και Δυσλεξίας
Τηλ.:2610 991483, Fax: 2610 997629, E-mail: porpodas@upatras.gr