Κατασκευή και στάθμιση 12 διερευνητικών-ανιχνευτικών εργαλείων (κριτηρίων) των μαθησιακών δυσκολιών

 

Σκοπός έργου

Σκοπός του έργου ΕΠΕΑΕΚ, με τίτλο «Κατασκευή και στάθμιση 12 διερευνητικών-ανιχνευτικών εργαλείων (κριτηρίων) των μαθησιακών δυσκολιών», είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η δοκιμαστική εφαρμογή και η στάθμιση σε αντιπροσωπευτικό ελληνικό μαθητικό πληθυσμό 12 εργαλείων (τεστ) για τη συστηματική διερεύνηση ή και ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών.
Τα 12 εργαλεία που θα κατασκευαστούν και θα σταθμιστούν θα είναι συστοιχίες δοκιμασιών ενδο-ατομικής αξιολόγησης, για την έγκαιρη και συστηματική ανίχνευση και διαγνωστική αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών. Το καθένα από αυτά θα καλύπτει και θα απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο εύρος ηλικίας που θα εντοπίζεται μεταξύ της προσχολικής και εφηβικής ηλικίας. (Για λεπτομέρειες σχετικά με το σκοπό, τη φύση, τη δομή και το περιεχόμενο του κάθε Εργαλείου βλ. τη σύνδεση «Περιεχόμενο του έργου» και ειδικότερα την ενότητα «Ανάπτυξη και στάθμιση 12 εργαλείων»).

Τα εργαλεία αυτά, σε μορφή ψυχομετρικών κλιμάκων, θα αξιολογούν το επίπεδο και το ρυθμό ανάπτυξης του παιδιού σε ένα ευρύ φάσμα παραγόντων που συνδέονται με τη μάθηση και τις δυσκολίες της, θα δίνουν μια αναλυτική εικόνα της κατάστασης του παιδιού σε βασικούς τομείς της ανάπτυξης και θα αποσκοπούν στην ανάδειξη, στον εντοπισμό και στον προσδιορισμό των αδυναμιών και ελλειμματικών παραγόντων, που θεωρούνται ότι συνδέονται με τις μαθησιακές δυσκολίες του παιδιού.
Με τέτοιου είδους ενδο-ατομική αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών θα αναδεικνύεται το ψυχοπαιδαγωγικό διαγνωστικό πλαίσιο, το οποίο θα καθιστά δυνατή την οργάνωση και εφαρμογή εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων παρέμβασης τόσο για την πρόληψη όσο και την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών.
Επιπλέον, στους σκοπούς του έργου περιλαμβάνεται και η επιμόρφωση 200 στελεχών. Τα προς επιμόρφωση στελέχη θα επιλεγούν από τις ειδικότητες εκείνες που σχετίζονται άμεσα με τις μαθησιακές δυσκολίες αλλά και τη φύση των εργαλείων του παρόντος έργου. Ειδικότερα (και σε σχέση με τη φύση των εργαλείων), τα προς επιμόρφωση άτομα θα μπορούν να επιλεγούν από τις ειδικότητες του ψυχολόγου, ειδικού παιδαγωγού, λογοθεραπευτή και εκπαιδευτικού και θα είναι δυνατόν να προέρχονται από εκείνα που υπηρετούν στα ΚΔΑΥ, στις ΣΜΕΑ καθώς και στην ειδική και γενική εκπαίδευση (προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια).

Η επιμόρφωση θα αναφέρεται στη φύση, το επιστημονικό υπόβαθρο, τη χρησιμότητα και τον τρόπο χρήσης και αξιοποίησης του καθενός από τα 12 διερευνητικά - ανιχνευτικά εργαλεία των μαθησιακών δυσκολιών που θα αναπτυχθούν, ώστε να εξασφαλισθεί η σωστή αξιοποίηση και λειτουργία των εργαλείων. Η επιμόρφωση θα είναι διάρκειας 50 ωρών και θα διεξαχθεί σε δύο σεμινάρια (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) των 100 ατόμων το καθένα.
(Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιμόρφωση του προσωπικού βλ. τις συνδέσεις «Επιμόρφωση προσωπικού» και «Ανακοινώσεις»)


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ:
Καθηγητής Κωνσταντίνος Πόρποδας
Πανεπιστήμιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εργαστήριο Γνωστικής Ανάλυσης της Μάθησης, Γλώσσας και Δυσλεξίας
Τηλ.: 2610 991483, Fax: 2610 997629, E-mail: porpodas@upatras.gr