Νικόλαος Μάνεσης

Πληροφορίες

Νικόλαος Μάνεσης
Νικόλαος
Μάνεσης
...
2610969717
ΕΔΙΠ

Βιογραφικό

Διδασκαλία - Μαθήματα

Δημοσιεύσεις

·         Μάνεσης, Ν. (2017). Αγωγή και Προαγωγή Υγείας. Στο Μ. Κορδάκη, Ν. Μάνεσης, & Αθ. Νταραντούμης (Επιμ.), Μάθε Ψηφιακά… Παίζοντας Συνεργατικά(σσ. 167-199). Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

·         Μάνεσης, Ν. (2016). Παρουσίαση των ομάδων-στόχων και των διαδικασιών στρατολόγησης με βάση τη διεθνή εμπειρία. Στο Ι. Ραγιές, (Eπιμ.) Δράσεις κατά της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού. Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο (σσ. 41-54). Αθήνα: ΚΕ.ΜΕ.Α.

·         Βαλμάς, Θ., Μάνεσης, Ν., Μπαρής, Θ. (2016). Η Σχολική Μονάδα ως Κοινότητα Μάθησης. Απόψεις, Αντιλήψεις, Προσδοκίες, Στερεότυπα & Δυσλειτουργίες. Στο Γ. Μπαγάκης, (Eπιμ.), Μεθοδολογία, Πολιτικές, Πρακτικές Επιμόρφωσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης του Εκπαιδευτικού που βασίζονται στο Σχολείο (σσ. 228-237). Αθήνα: Γρηγόρης.

·         Μίχαλου, Αιμ., & Μάνεσης, Ν. (2015). Η Τεχνική της Ενεργούς Ακρόασης: Συμβουλευτική Παρέμβαση σε Ομάδες Γονέων. Στο Π. Κυπριανός & Jean-Pierre Pourtois (Eπιμ.), Οικογένεια καιΣχολείο. Τοπικές Κοινωνίες (σσ. 477-489). Αθήνα: Opportuna.

·         Μάνεσης, Ν. (2014). Η ενδοσχολική επιμόρφωση ως μοχλός επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Στο Ζ. Παπαναούμ & Μ. Λιακοπούλου (Eπιμ.),  Υποστηρίζοντας την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (σσ. 77-94). Υ.ΠΑΙ.Θ: Θεσσαλονίκη.

·         Μάνεσης, Ν. (2008). Εξυπηρέτηση του Πολίτη και Εργασιακή Ικανοποίηση. Στο Κοινωνικό Πολύκεντρο ΑΔΕΔΥ. Η Δια Βίου Μάθηση των Δημοσίων Υπαλλήλων και το Συνδικαλιστικό Κίνημα. Έργο: Βελτίωση διοικητικών και οργανωτικών δεξιοτήτων εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα (σσ. 55-75). Αθήνα: Κοινωνικό Πολύκεντρο.

Μάνεσης, Ν. (2004). Το Αναλυτικό Πρόγραμμα και οι Εκπαιδευτικές Πρακτικές των Δασκάλων: το παράδειγμα της Ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού. Στο Γ. Μπαγάκης (Eπιμ.), Ο Εκπαιδευτικός και το Αναλυτικό Πρόγραμμα (σσ. 205-213). Αθήνα: Μεταίχμιο

Ιστολόγιο

Ανακοινώσεις