Νίκη Λαμπροπούλου

Πληροφορίες

Νίκη Λαμπροπούλου
Νίκη
Λαμπροπούλου
...
ΕΔΙΠ

Βιογραφικό

  Η Νίκη Λαμπροπούλου έχει ειδικότητα στη συνεργατική δημιουργική γραφή και αφήγηση με πολυμέσα σε διαδικτυακές, μαθησιακές μικρές ομάδες και κοινότητες. Έχει διδακτορικό από το London South Bank University, όπου κατόπιν έκανε μεταδιδακτορική έρευνα Marie Curie με χρηματοδότηση της Ε.Ε, και Μάστερ στους Η/Υ στην Εκπαίδευση, από το Institute of Education, University College London. Έχει τελειώσει την Ακαδημία Τρίπολης, Εξομοίωση στο Εθνικό Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δίπλωμα από το Μαράσλειο Διδασκαλείο και 30 χρόνια υπηρεσίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
   Niki Lambropoulos is specialised in collaborative creative writing and storytelling using multimedia to support online learning small groups and communities. She has a PhD from London South Bank University followed by Marie Curie postdoctoral research funded by the EU, and an MA in ICT in Education from the Institute of Education, UCL. She finished her BA at the Pedagogical Academy of Tripolis and University of Athens in Greece, has a Diploma in Education from Maraslio and 30 years of experience in Primary Education.

 

Διδασκαλία - Μαθήματα

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό 

Laboratory Teaching Staff

Δημοσιεύσεις

Οι δημοσιεύσεις στο Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=_VULjWQAAAAJ&hl

´Ολες οι δημοσιεύσεις και η έρευνα στο ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Niki_Lambropoulos2 

Η συγγραφική σελίδα στο Amazon https://www.amazon.com/Niki-Lambropoulos/e/B018WBTIHO 

Ιστολόγιο

Ανακοινώσεις