Αποστολή

Σκοπός του Τομέα Ψυχολογίας είναι η διδασκαλία και η έρευνα της επιστήμης της Ψυχολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της Ψυχολογίας που έχουν σχέση με την εκπαίδευση και το έργο του Δασκάλου.

Ξεκινώντας από την υπόθεση ότι ο Δάσκαλος στη σύγχρονη εποχή προκειμένου να ανταποκριθεί στο ρόλο του, έχει σήμερα μεγαλύτερη ανάγκη από ό,τι άλλοτε να γνωρίζει, μεταξύ των άλλων, κυρίως "ποιον" διδάσκει (δηλαδή τον μαθητή), η επιστήμη της Ψυχολογίας (ως η επιστήμη μελέτης του ανθρώπου) αποβλέπει να δώσει στους φοιτητές τις γνώσεις εκείνες που θα τους βοηθήσουν να γνωρίσουν τον άνθρωπο (τον εαυτό τους, το μαθητή τους, το παιδί τους, το/τη σύζυγό τους κ.ά.). Διότι είναι αυτονόητο ότι το άτομο (ως γονέας, ως δάσκαλος, κ. ά.), θα κατανοήσει και θα βοηθήσει καλύτερα και αποτελεσματικότερα το παιδί του ή το μαθητή του όταν τον γνωρίζει. Σ' αυτή την προσπάθεια "γνώσης του ανθρώπου" θα βοηθηθεί από την επιστήμη της Ψυχολογίας.

Στον Τομέα Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ανήκουν τα μέλη του ΔΕΠ που έχουν την επιστημονική ειδικότητα του Ψυχολόγου, αναγνωρισμένη από διεθνείς επιστημονικές Ενώσεις (Societies) Ψυχολογίας.

Στον Τομέα Ψυχολογίας μελετώνται και καλλιεργούνται όλοι οι κλάδοι της Ψυχολογίας που σχετίζονται με την εκπαίδευση και το έργο του δασκάλου, με σκοπό να συμβάλλουν στην καλύτερη ενημέρωση και εκπαίδευση των φοιτητών (και μελλοντικών δασκάλων) στο σκέλος που αφορά το "ποιον" εκπαιδεύουν, δηλαδή το μαθητή ως Άνθρωπο, ως αναπτυσσόμενη προσωπικότητα, ως άτομο που μαθαίνει, ως κοινωνικό άτομο.

Ειδικότερα, η διδασκαλία και έρευνα του Τομέα και του Εργαστηρίου Ψυχολογίας αποσκοπούν στην ανάλυση, μετάδοση, παραγωγή και αξιοποίηση των γνώσεων που αφορούν:

 • Τον προσδιορισμό και την ανάλυση των θεωρητικών, μεθοδολογικών και ερευνητικών προβλημάτων της Επιστήμης της Ψυχολογίας και τη γνώση των κριτηρίων και μεθόδων ανάλυσης, μελέτης και έρευνας των θεμάτων της Ψυχολογίας
 • Την ανάλυση, μελέτη και έρευνα των γνωστικών λειτουργιών του ανθρώπου, με τη βοήθεια των οποίων συντελείται η διαδικασία της μάθησης και η απόκτηση της γνώσης (δηλ. της αντίληψης, μνήμης, λύσης προβλημάτων κ.λ.π.)
 • Τη διερεύνηση των λειτουργιών που συμβάλλουν στην απόκτηση και λειτουργία της γλώσσας
 • Την ανάλυση, μελέτη και έρευνα των γνωστικών λειτουργιών της ανάγνωσης και γραφής, η απρόσκοπτη μάθηση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση επιτυχημένης σχολικής πορείας του κάθε μαθητή
 • Τη διάγνωση και τον προσδιορισμό των δυσλειτουργούντων γνωστικών, συναισθηματικών και εν γένει ψυχολογικών μηχανισμών στις περιπτώσεις μαθησιακών δυσκολιών
 •     Τη μελέτη, ανάλυση και διερεύνηση του ειδικού μαθησιακού προβλήματος της Δυσλεξίας στην ελληνική γλώσσα
 • Την ανάλυση και μελέτη της νευροψυχολογικής υποδομής του ανθρώπου, και ιδιαίτερα του παιδιού, με την παράλληλη μελέτη των μεθόδων νευροψυχολογικής ανάλυσης
 • Τη μελέτη της εξελικτικής πορείας όλων των παραμέτρων του ανθρώπινου ψυχισμού
 • Την ανάλυση και μελέτη της συγκρότησης και ανάπτυξης της προσωπικότητας του ανθρώπου και όλων των σχετικών θεμάτων που συνδέονται με αυτή
 • Την ανάλυση του ρόλου του ατόμου στην κοινωνική ομάδα και όλων των παραμέτρων που συμβάλλουν στην προσαρμογή του και στην ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των ατόμων
 • Τέλος, τη μελέτη και έρευνα όλων εκείνων των θεμάτων που αναφέρονται στον άνθρωπο ως άτομο που αναπτύσσεται, ως άτομο που μαθαίνει, ως άτομο που σκέφτεται, ως άτομο που δραστηριοποιείται, ως άτομο που κοινωνικοποιείται, ως άτομο που επιθυμεί, ως άτομο που αισθάνεται, ως άτομο που συγκινείται, ως άτομο που από άνθρωπος γίνεται ΑΝΘΡΩΠΟΣ.


Τα μαθήματα στις ανωτέρω γνωστικές περιοχές του Τομέα Ψυχολογίας διακρίνονται σε μαθήματα υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής, με βάση κυρίως το βαθμό σχέσης τους με το έργο του δασκάλου μέσα στη σχολική τάξη.

Τα μαθήματα που προτείνονται από τον Τομέα στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, λόγω της αλληλουχίας τους, είναι έτσι διαρθρωμένα, ώστε ο φοιτητής να αποκτά σταδιακά τις απαραίτητες γνώσεις από τα γενικότερα στα ειδικότερα θέματα, ώστε με την ολοκλήρωση των σπουδών του να έχει αποκτήσει τις γνώσεις και μεθόδους ανάλυσης που θα του επιτρέπουν να "γνωρίσει" το μαθητή που διδάσκει, να μπορεί να κάνει "διάγνωση" των μαθησιακών δυσκολιών του και να έχει την απαραίτητη γνωστική υποδομή της Επιστήμης της Ψυχολογίας, που του είναι απαραίτητη για τη δουλειά του, αλλά και αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή πορεία του σε μεταπτυχιακές σπουδές, με ειδίκευση στη Σχολική Ψυχολογία. Για το λόγο αυτό συνίσταται στους φοιτητές, να παρακολουθούν τα μαθήματα Ψυχολογίας, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, και για το σκοπό αυτό να επικοινωνούν με το Διευθυντή και τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα. Επίσης, με τη συνεργασία τους με το Διευθυντή του Τομέα, του Εργαστηρίου και τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα, μπορούν να πληροφορούνται όλα τα σχετικά με τη βιβλιογραφία στα θέματα της Ψυχολογίας, τις Ελληνικές και Διεθνείς Επιστημονικές Ενώσεις Ψυχολογίας, τα Ελληνικά και Διεθνή επιστημονικά Συνέδρια Ψυχολογίας, τα Διεθνή και Ελληνικά Επιστημονικά περιοδικά και βιβλία Ψυχολογίας κ.ά.