Αποστολή

Συνοπτικά, θα μπορούσαμε να πούμε πως ο Τομέας καλλιεργεί τον "κορμό" των Επιστημών της Αγωγής που προσφέρονται σε ένα Παιδαγωγικό Πανεπιστημιακό Τμήμα.

Ξέρουμε πως οι Επιστήμες της Αγωγής περιλαμβάνουν:

    Τις Επιστήμες που σπουδάζουν τα "μακρο-παιδαγωγικά" φαινόμενα:
    φαινόμενα δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά, θεσμικά ή πολιτιστικά, οι οποίες και επιτρέπουν τη θεώρηση του έργου της Αγωγής σφαιρικά.
    Τις Επιστήμες που σπουδάζουν τα "μικρο-παιδαγωγικά" φαινόμενα:
    π.χ. βιολογικά και ψυχολογικά φαινόμενα, που από την ατομική ιστορία μέχρι τις γνωστικές και σχεσιοδυναμικές διαδικασίες θέτουν σε κίνηση το έργο της Αγωγής.
    Τη Διδακτική των διαφόρων κλάδων και μαθημάτων, δηλαδή γνώσεις που στηρίζουν τις μεθόδους Αγωγής και τους μηχανισμούς μετάδοσής τους.

Σήμερα ο Τομέας επιδιώκει να εξασφαλίζει την εκπαίδευση και έρευνα στις περιοχές:

    Της Συστηματικής, Ιστορικής και Συγκριτικής διάστασης των Παιδαγωγικών Επιστημών και της Εκπαίδευσης
    Της Φιλοσοφίας της Παιδείας και της Δεοντολογίας του παιδαγωγικού έργου
    Της επιστημονικής μελέτης και έρευνας όλων των στοιχείων, πλευρών, αντικειμένων που συνιστούν το παιδευτικό έργο γενικώς
    Της Μεθοδολογίας των Επιστημών της Αγωγής
    Της παιδαγωγικής μελέτης και ανάλυσης του θεσμού του Σχολείου διαχρονικά, εσωτερικά και εξωτερικά, καθώς επίσης και του παιδαγωγικού σχεδιασμού της οργάνωσης, της διοίκησης και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού μηχανισμού, του σχολείου, καθώς επίσης και του έργου του εκπαιδευτικού λειτουργού
    Των νέων παιδαγωγικών ρευμάτων και σχετικών πειραματικών εφαρμογών σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο
    Της Οδηγητικής και Μαθησιακής παρέμβασης, από τους ενδοσχολικούς παράγοντες της αγωγής
    Της μελέτης και έρευνας των θεμάτων αγωγής του ειδικού παιδιού, που είναι απαραίτητες για τη γνώση και αγωγή και του μη ειδικού παιδιού
    Της μελέτης της προσωπικότητας και των προβλημάτων που δημιουργεί ο εκπαιδευτικός ρόλος τόσο στο Δάσκαλο, όσο και στο Μαθητή, καθώς και η επίτευξη της μεταξύ τους παιδαγωγικής σχέσης
    Της ψυχοπαιδαγωγικής μελέτης και έρευνας για το πρόσωπο του Εκπαιδευτικού και την ψυχική του υγεία, για τα ψυχολογικά, κοινωνικά και εκπαιδευ-τικά στοιχεία που επηρεάζουν την προσωπικότητά του, για τα προβλήματα που συναντά κατά την άσκηση του έργου του, καθώς και για τη μόρφωση και επιμόρφωσή του.
    Της πολυπρισματικής έρευνας και εκπαίδευσης στη Διδακτική Μεθοδολογία και την αντίστοιχη αξιολόγηση του διδακτικού έργου
    Της μελέτης και ανάλυσης του παιδαγωγικού περιεχομένου και της μεθοδολογίας σύγχρονων εξωσχολικών παιδαγωγικών δραστηριοτήτων
    Της Ευρωπαϊκής προοπτικής και διάστασης του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και κάθε νέας προβληματικής και προοπτικής που ανοίγει σ' αυτό.

Από τα προηγούμενα γίνεται φανερό πως ο Τομέας Παιδαγωγικής είναι ανοιχτός σε όλα τα σύγχρονα επιστημονικά ρεύματα που ανακαθορίζουν συνεχώς τους στόχους, το περιεχόμενο και τους τρόπους της επιστημονικής του δράσης, φωτίζουν το εκπαιδευτικό έργο και διαφωτίζουν συνεχώς τον εκπαιδευτικό λειτουργό.