Τομέας Γενικών Επιστημών

Εργαστήριο / Μονάδα Διευθυντής / Υπεύθυνος Ιστοχώρος
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (EHYET) (ΦΕΚ 2534/24-11-2015)

Καθηγητής Χρήστος Θ. Παναγιωτακόπουλος

Εργαστήριο Θετικών Επιστημών (ΦΕΚ 1971/10-9-2009)  Καθηγήτρια Ευγενία Κολέζα
Εργαστήριο Θεωρητικών Επιστημών (Γ.Σ. Π.Τ.Δ.Ε.: 3/23-11-2010) Αναπλ. Καθηγητής Iωάννης Α. Δημητρακόπουλος