Spyros Kriwas

Information

Spyros Kriwas
Spyros
Kriwas
2610-997730
Συστημική Παιδαγωγική, με έμφαση στην Περιβαλλοντική Αγωγή και τον Εκπαιδευτικό Προσανατολισμό
Καθηγητής

CV

O Σπύρος Κρίβας είναι καθηγητής Συμβουλευτικής και Παιδαγωγικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν. Πατρών, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και ιδρυτής και επιστημονικός του Γραφείου Συμβουλευτικής για τη Σταδιοδρομία φοιτητών και αποφοίτων του Παν. Πατρών Αντικείμενα διδασκαλίας και έρευνας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο είναι: Ανάπτυξη και συμβουλευτική της σταδιοδρομίας, οι συστημικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση, συστημική παιδαγωγική και Συμβουλευτική, ο επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών.
Ως καθηγητής φιλόλογος στη Δβαθμια εκπαίδευση μέχρι το 1989 είχε αναλάβει τη διδασκαλία του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και λειτουργούσε σταθμό Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής σε γυμνάσιο και λύκειο
Μετά τις σπουδές του στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών συνέχισε σπουδές σε μεταπτυχιακό με υποτροφία του ΙΚΥ στο Πανεπιστήμιο Φρανκφούρτης/Γερμανία ( Master και PhD) και στο London School of Education ( εξαμηνιαίο πρόγραμμα, Certificate in Career Counseling) με ειδίκευση στο Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό και Συμβουλευτική, τη Διανθρώπινη Επικοινωνία και την Μελέτη των Ανθρωπίνων Συστημάτων.
Από το έτος 1976-1978 υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Από την εκλογή του ως λέκτορας το 1989 μέχρι σήμερα ως καθηγητής εργάζεται στο Παιδαγωγικό τμήμα Δημ. Εκπαίδευσης του Παν. Πατρών.
Είναι μέλος της ΕΛΕΣΥΠ, της οποίας υπήρξε πολλές φορές αντιπρόεδρος και μέλος του Δ.Σ. Για 3 τριετίες υπήρξε εκπρόσωπος της Ελλάδας στο εκτελεστικό γραφείο της FEDORA. Αρθρογραφεί σε σχετικά με τα επιστημονικά του αντικείμενα σε ελληνικά και ξένα περιοδικά. Έχει λάβει μέρος σε πολλά διεθνή και ελληνικά ερευνητικά και επιμορφωτικά προγράμματα και έχει κάνει εισηγήσεις σε πολυάριθμα ελληνικά και διεθνή συνέδρια.
Υπήρξε μέλος τριμελών εισηγητικών και εκλεκτορικών επιτροπών σε πλήθος εκλογών σε όλες τις βαθμίδες της πανεπιστημιακής ιεραρχίας.
Υπήρξε - και σήμερα ακόμη- επόπτης ή μέλος τριμελων εξεταστικών και επταμελών συμβουλευτικών επιτροπών σε 15 διατριβές σε επίπεδο ΜΑ και σε 18 διατριβές σε επίπεδε διδακτορικού μέχρι σήμερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

1. Ομάδα Εργαστηρίου Γεωγραφίας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Παι-δαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπ. Ιωαννίνων ( Αναπλ. Καθηγ. Αποστ. Κατσίκης ).
2. Συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Συστημικής Αναπαράστασης της Οι-κογένειας Bert Hellinger., Δντής Δρ. Δημ. Σταυρόπουλος, Ψυχ-Κοιν.
3. Fachbereich 12: Sachunterricht und Umwelterziehung ( Τμήμα πολιτικής και περιβαλλοντικής Αγωγής) der Freien Universität Berlin, (Καθηγ. J. Liepe).
4. Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, ( Καθηγ. Η-G Seybold).
5. Fakultät für Pädagogik der Universität Bielefeld, Fachbereich Berufsentwichkung ( Τμήμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης) (Καθηγ. Hans-Uwe Otto).
6. Εθνικό Κέντρο Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ, Εξωτερικός Συνεργάτης).
7.Paedagogische Universitaet Graz
8.Member of the International Editorial Board of the “ Journal of Coumsellogy”, published by the university of Lower Silesia, Poland.
10.Centre for Career & Personal Development
Faculty of Education, Canterbury Christ Church University,UK
12.University of Lower Silesia, Poland
13. University of Georgia, Atlanda, USA
14.Employability Career Service,Canterbury Christ Church University,UK
15. Φιλοσοφική Σχολή Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνων/ Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας
16. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης/Τμήμα Ψυχολογίας
17. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημ. Εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Αιγαίου/ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημ. Εκπαίδευσης

1961-1967: Φοίτηση στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
1968-1973: Φοίτηση στη Φιλοσοφική Σχολή/Τμήμα Φιλολογικό του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
1975-1976: Έναρξη μεταπτυχιακών σπουδών στο Johann Wolfgang Universitaet Frankfurt/M, Deutschland
1976-1989: Διορισμός ως φιλόλογος στη Δβαθμια Εκπαίδευση
1981- 1985: Συνέχιση μεταπτυχιακών σπουδών σε επίπεδο ΜΑ και συνέχεια απόκτηση PhD στις Επιστήμες της Αγωγής του παραπάνω αναφερόμενου Πανεπιστημίου.

Επιμορφώσεις:α. Συστημική Συμβουλευτική, β.Family Constellation, γ. Transactional Analysis, γ.Personcentered Counseling

Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Παιδαγωγική: Με έμφαση στη συστιμή Παιδαγωγική και Συμβουλευτική

Συστημική Παιδαγωγική, Συστημική Συμβουλευτική,Ανάπτυξη και Συμβουλευτική της Σταδιοδορμίας, Διανθρώπινες σχέσεις, Επικοινωνία,Πλουπολιτισμική Συμβουλευτική,Επαγγελματισμός και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών

Από το έτος 1976 -1989 δίδαξα ως φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Από το έτος 1989 ( έτος εκλογής στη βαθμίδα του λέκτορα)μέχρι σήμερα, αφού διήλθα όλες τις επόμενες βαθμίδες υπηρετώ ως πρωτοβάθμιος καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημ. Εκπαίδευσης του Παν. Πατρών.
Δίδαξα ακόμη στους εξής φορείς: α. ΣΕΛΔΕ ( Σχολή Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης
β. ΣΕΛΜΕ ( Σχολή Επιμόρφωσης Λειτουργών Δβαθμιας Εκπαίδευσης)
γ. ΠΕΚ ( Περιριφερειακά Κέντρα Κατάρτισης)
δ. ΙΕΚ( Ινστιτούτα Επαγγελματικής)
ε. ΑΣΠΑΙΤΕ ( Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής Τεχνικής Εκπαίδευσης)

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

Η πλανητική διάσταση ως σύγχρονη παιδαγωγική απαίτηση (1995), στο « Νέα Οικολογία», τ. 2,

Kriwas,S. ( 1997)Frauen auf den griechischen Universitäten: Die Barriere des Berufsanstiegs stehen weiter: Eine empirische Untersuchung zum Karriereverlauf griechischer Hochschullehrerinnen, “Νeue Praxis”, τ. 4.,1997 ( Με κριτές)

Kriwas, S. (200) Conceptual and practical implications of the systemic-constructivist model for the training of career counselors, (2000) International Conference of FEDORA, Edinburgh,. ( Με κριτές, πρακτικά συνεδρίου)

Kriwas, S. (2002).Beratungsansprüche bzw. – Möglichkeiten in einer Krankenhausschule, in: Barth/Goetze/Theodoropoulos ( Hrsg.): Leiden im Spannungsfeld zwischen Medizin und Pädagogik. Eine Pilot-Studie über Krankenschule, (2002), Esslingen a. N./Patra.

Jecchinis, C/ Kriwas, S/ Papas, G (2003). A New Arrey of Challenges for Career Counselors, εισήγηση αποδεκτή από την επιστημονική επιτροπή του Διεθνούς Συνεδρίου της IAEVG ( International Association for Educational and Vocational Guidance), Bern. (Με κριτές).

Κρίβας, Σ. ( 2006). Αναζητώντας τον εαυτόν μου και τον κόσμο: Θεωρία και πράξη της Συμβουλευτικής για τη Σταδιοδρομία στο Δημοτικό Σχολείο. Πάτρα : Πανεπιστημιακές παραδόσεις ( Ομότιτλο βιβλίο θα εκδοθεί προσεχώς από τις εκδόσεις Gutenberg

Kriwas, S. (2008) The career counseling services (KESYP , GRASEP) in the typical education in Greece: Research on evaluation issues, Εισήγηση στο συνέδριο AIOSP, Finland

Kρίβας, Σ. ( 2010). Η αφηγηματική προσέγγιση στη συμβουλευτική για τη σταδιοδρομία: Δυνατότητες, όρια – πρακτικές προοπτικές, Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛΕΣΥΠ.

Kriwas, S. (2009). The social constructionism and constructivism in career counseling intervention: basic theoretical points and practical implications,. Εισήγηση ( κατόπιν πρόσκλησης) σε επιστημονικό Συμπόσιο στο Πανεπιστήμιο Wrocklau, Poland

Kriwas, S. (2009) Workshop: Model: Solution-focused strategies for career counseling interventions, ( κατόπιν πρόσκλησης) σε επιστημονικό Συμπόσιο στο Πανεπιστήμιο Wrocklau, Poland

Kriwas, S. (2010) Narrative approach in Education and Counseling: Theoretical consideration – practical application,) Εισήγηση ( κατόπιν πρόσκλησης) σε επιστημονικό Συμπόσιο στο Πανεπιστήμιο Gora, Polan

Κρίβας, Σ Εισαγωγή στη Συστημική Παιδαγωγική, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις

Pomonis, G., Kriwas, S.( 2012) Career Implications of Student Elementary Educa tion Teachers’Learning Styles and Critical Thinking Skills, Jourrnal of teachers education ( submitted)

Kriwas, S (2012). I am finishing the school and then? Greek students’ of secondary level narratives of the construct of their career, International Conference of IAEVG ( International Association for Educational and Vocational Guidance), Mannheim, Germany

Teaching - Lessons

Publications

Blog

Announcements